گالری عکس
عکس

22بهمن سالروزشهادت شهیدابراهیم هادی ازوصیتنامه:خدایا عشق به انقلاب اسلامی ورهبرانقلاب چنان دروجودم شعله‌وراست که اگر تکه‌تکه‌ام کنند ویازیر سخت‌ترین شکنجه‌ها قرارگیرم،اوراتنهانخواهم گذاشت

22بهمن سالروزشهادت شهیدابراهیم هادی ازوصیتنامه:خدایا عشق به انقلاب اسلامی ورهبرانقلاب چنان دروجودم شعله‌وراست که اگر تکه‌تکه‌ام کنند ویازیر سخت‌ترین شکنجه‌ها قرارگیرم،اوراتنهانخواهم گذاشت

This article is automatically posted by WP-AutoPost PluginSource URL:http://fotoya.ir/pic/22%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-4/